“Zika ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါကုိ ဘယ္လုိကာကြယ္ရမလဲ”

h.jpg

 

 

 

[Zawgyi]

(က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန)

 

ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါဆုိသည္မွာ ေရာဂါပုိးသယ္ေဆာင္ထားသည့္

ေအးဒီးစ္ျခင္က်ား ကုိက္ခံရျခင္းမွ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြား တတ္ေသာ ေရာဂါတမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါေရာဂါပုိးကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံရွိေမ်ာက္မ်ားတြင္

စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ယူဂန္ဒါႏုိင္ငံႏွင့္ တန္ဇန္းနီးယားႏုိင္ငံမ်ားတြင္

လူသုိ႔ကူးစက္မႈရွိခဲ့ပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ျဖစ္ ပြားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အထိ

ျဖစ္ပြားသူစုစုေပါင္း ခုနစ္ဦးရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္သယ္ေဆာင္ေသာ ေအးဒီးစ္ျခင္က်ားသည္

ေရၾကည္ေရသန္႔တြင္ ေပါက္ပြားသည္။ ေရေလွာင္ထားေသာ

အုိး၊ ခြက္၊ တုိင္ကီ၊ ပန္းအုိး၊ ေရတင္က်န္လ်က္ရွိေသာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကားတာယာ၊ ပလတ္စတခြက္

စသည္တုိ႔တြင္ေတြ႕ရသည္။

ေန႔အခ်ိန္တြင္ လူကုိကုိက္ျခင္းမွ တဆင့္ ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားေစပါသည္။

ျခင္ကုိက္ခံရၿပီး ႏွစ္ရက္မွ ခုနစ္ရက္အတြင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

စတင္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ ငါးဦးတြင္တဦး၌

ေရာဂါလကၡဏာေပၚေပါက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဓိကလကၡဏာမ်ားမွာ ဖ်ားျခင္း၊ အေရျပားေပၚတြင္

အနီစက္မ်ားထြက္ျခင္း၊ မ်က္စိနာျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊

ၾကြက္သား/အဆစ္မ်ား နာက်င္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။

လတ္တေလာတြင္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၌ ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါပုိး

ကူးစက္ျဖစ္ပြားျခင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္

ဦးေႏွာက္ေသးငယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား ေမြးဖြားလာျခင္းအေပၚ

ဆက္စပ္မႈရွိ၊ မရွိသက္ေသျပႏုိင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္

ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။

ဇီကာေရာဂါအတြက္ ကာကြယ္ေဆးမရွိေသးပါ။

ေရာဂါလကၡဏာ သက္သာရန္ အတြက္သာ ကုသေပးႏုိင္ပါသည္။

အနားယူျခင္း၊ ေရလုံေလာက္စြာ ေသာက္သုံးျခင္း၊ ေဆးၿမီးတုိမ်ားႏွင့္

အျခား အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားကုိ မေသာက္ရန္ႏွင့္ ပါရာစီတေမာကုိသာ

အၫႊန္းအတုိင္း ေသာက္သုံးရန္ႏွင့္ ဇီကာေရာဂါ လကၡဏာမ်ားေတြ႕ရွိပါက

နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးဌာန၊ ေဆး႐ုံ/ေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပသ၍

စစ္ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္လုိအပ္ပါသည္။

ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈမရွိေစေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံး ကာကြယ္နည္းမွာ

ျခင္က်ား ပုိးေလာက္လမ္း ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ျခင္ကုိက္ခံရျခင္းမရွိေအာင္

ေနထိုင္ေရးျဖစ္ပါသည္။

အိမ္တုိင္း၊ ေက်ာင္းတုိင္း၊ ႐ုံးဌာနတုိင္း၌ ျခင္က်ားေလာက္လမ္း တေကာင္မွ်

မရွိေစေရး အတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကုိေဆာင္ရြက္ရပါမည္-
ဖုံး – ေရေလွာင္ထားေသာ အုိးခြက္မ်ားတြင္

ျခင္မ်ားဝင္ေရာက္မဥႏုိင္ရန္ လုံၿခံဳစြာ ဖုံးအုပ္ထားရန္
သြန္- အုိးခြက္နံရံတြင္ ကပ္ေနေသာ ျခင္ဥမ်ားေသေစရန္

အုိးခြက္မ်ား၏ အတြင္းပုိင္းကုိ တုိက္ခြၽတ္ေဆးေၾကာရန္၊

ျခင္က်ားေလာက္ လမ္း ေတြ႕ရွိေသာ ေရမ်ားကုိ သြန္ပစ္ရန္ (သုိ႔မဟုတ္)

အျခားအုိး ထဲသို႔ ေရစစ္ျဖင့္ ေျပာင္းထည့္ရန္
လဲ- ပန္းအုိး၊ နတ္အုိးမ်ား၏ အတြင္းပုိင္းကုိ တုိက္ ခြၽတ္ေဆးေၾကာ၍

ေရမ်ားကုိ တပတ္ႏွစ္ႀကိမ္ လဲလွယ္ရန္
စစ္ – ျခင္က်ားေလာက္လမ္းမ်ား မပါေစရန္

ေရျဖည့္သည့္အခါ ေရစစ္ျဖင့္ စစ္ထည့္ရန္
ေလာင္း – ေရထည့္ထားေသာ ေၾကာင္အိမ္ေအာက္ခံခြက္မ်ားႏွင့္

ေရေျမာင္း မ်ားတြင္ ဒီဇယ္ဆီႏွင့္ စက္ဆီေဟာင္းမ်ား ေလာင္း ထည့္ရန္
ေထာင္ – ဘယ္အခ်ိန္အိပ္အိပ္၊ ဘယ္ေနရာ အိပ္အိပ္ ျခင္ေထာင္ေထာင္အိပ္ရန္၊

တတ္ႏုိင္က ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္ အသုံးျပဳရန္
ျမႇဳပ္ – အသုံးမျပဳေတာ့ေသာ ေရတင္က်န္ေနသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေျမျမႇဳပ္ရန္
ရွင္း – အိမ္အတြင္း၊ အျပင္ ျခင္မ်ားမခုိေအာင္းႏုိင္ရန္ သန္႔ရွင္းစြာထားရန္၊ ခ်ဳံမ်ား ရွင္းရန္
ဖြင့္ – အလင္းေရာင္ရရန္ ျပတင္းေပါက္မ်ားကုိ ဖြင့္ထားရန္
မႈတ္ – လူနာရွိက ေဆးမႈတ္မည့္အဖြဲ႕ကုိကူညီရန္

ထုိ႔ျပင္ ျခင္ကုိက္မခံရေစရန္ ျခင္ေဆးလိမ္းျခင္း၊

အက်ႌ လက္ရွည္ႏွင့္ ေဘာင္းဘီရွည္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္း၊

ေနအိမ္၌ ျခင္လုံ ဆန္ခါတပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျခင္က်ားေလာက္လမ္း တစ္ေကာင္မွ မရွိေစေရးအတြက္

ဖုံး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္ စသည့္ ပုိးေလာက္လမ္းႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ

လူတိုင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဇီကာေရာဂါ အပါအဝင္

ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈမရွိေအာင္

ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

သတင္းနွင့္ဓာတ္ပံု – က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

– – – – – – – – – – – – – –  – – – –

[Unicode]

ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဆိုသည်မှာ ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်ထားသည့်

အေးဒီးစ်ခြင်ကျား ကိုက်ခံရခြင်းမှ ကူးစက်ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပွား တတ်သော ရောဂါတမျိုးဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါရောဂါပိုးကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်ကတည်းက ယူဂန်ဒါနိုင်ငံရှိမျောက်များတွင်
စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံနှင့် တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံများတွင်
လူသို့ကူးစက်မှုရှိခဲ့ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်က စတင်ဖြစ် ပွားခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အထိ
ဖြစ်ပွားသူစုစုပေါင်း ခုနစ်ဦးရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်သယ်ဆောင်သော အေးဒီးစ်ခြင်ကျားသည်
ရေကြည်ရေသန့်တွင် ပေါက်ပွားသည်။ ရေလှောင်ထားသော
အိုး၊ ခွက်၊ တိုင်ကီ၊ ပန်းအိုး၊ ရေတင်ကျန်လျက်ရှိသော
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ကားတာယာ၊ ပလတ်စတခွက်
စသည်တို့တွင်တွေ့ရသည်။
နေ့အချိန်တွင် လူကိုကိုက်ခြင်းမှ တဆင့် ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားစေပါသည်။

ခြင်ကိုက်ခံရပြီး နှစ်ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာများ
စတင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ငါးဦးတွင်တဦး၌
ရောဂါလက္ခဏာပေါ်ပေါက်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဓိကလက္ခဏာများမှာ ဖျားခြင်း၊ အရေပြားပေါ်တွင်
အနီစက်များထွက်ခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊
ကြွက်သား/အဆစ်များ နာကျင်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။

လတ်တလောတွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၌ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး
ကူးစက်ဖြစ်ပွားခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များတွင်
ဦးနှောက်သေးငယ်သော ကလေးငယ်များ မွေးဖွားလာခြင်းအပေါ်
ဆက်စပ်မှုရှိ၊ မရှိသက်သေပြနိုင်ရန် ပညာရှင်များအနေဖြင့်
ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။

ဇီကာရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါ။
ရောဂါလက္ခဏာ သက်သာရန် အတွက်သာ ကုသပေးနိုင်ပါသည်။

အနားယူခြင်း၊ ရေလုံလောက်စွာ သောက်သုံးခြင်း၊ ဆေးမြီးတိုများနှင့်
အခြား အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကို မသောက်ရန်နှင့် ပါရာစီတမောကိုသာ
အညွှန်းအတိုင်း သောက်သုံးရန်နှင့် ဇီကာရောဂါ လက္ခဏာများတွေ့ရှိပါက
နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ပြသ၍
စစ်ဆေးကုသမှု ခံယူရန်လိုအပ်ပါသည်။

ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုမရှိစေရေးအတွက် အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နည်းမှာ
ခြင်ကျား ပိုးလောက်လမ်း နှိမ်နင်းရေးနှင့် ခြင်ကိုက်ခံရခြင်းမရှိအောင်
နေထိုင်ရေးဖြစ်ပါသည်။
အိမ်တိုင်း၊ ကျောင်းတိုင်း၊ ရုံးဌာနတိုင်း၌ ခြင်ကျားလောက်လမ်း တကောင်မျှ
မရှိစေရေး အတွက် အောက်ပါတို့ကိုဆောင်ရွက်ရပါမည်-

ဖုံး – ရေလှောင်ထားသော အိုးခွက်များတွင်
ခြင်များဝင်ရောက်မဥနိုင်ရန် လုံခြုံစွာ ဖုံးအုပ်ထားရန်

သွန်- အိုးခွက်နံရံတွင် ကပ်နေသော ခြင်ဥများသေစေရန်
အိုးခွက်များ၏ အတွင်းပိုင်းကို တိုက်ချွတ်ဆေးကြောရန်၊
ခြင်ကျားလောက် လမ်း တွေ့ရှိသော ရေများကို သွန်ပစ်ရန် (သို့မဟုတ်)
အခြားအိုး ထဲသို့ ရေစစ်ဖြင့် ပြောင်းထည့်ရန်

လဲ- ပန်းအိုး၊ နတ်အိုးများ၏ အတွင်းပိုင်းကို တိုက် ချွတ်ဆေးကြော၍
ရေများကို တပတ်နှစ်ကြိမ် လဲလှယ်ရန်

စစ် – ခြင်ကျားလောက်လမ်းများ မပါစေရန်
ရေဖြည့်သည့်အခါ ရေစစ်ဖြင့် စစ်ထည့်ရန်

လောင်း – ရေထည့်ထားသော ကြောင်အိမ်အောက်ခံခွက်များနှင့်
ရေမြောင်း များတွင် ဒီဇယ်ဆီနှင့် စက်ဆီဟောင်းများ လောင်း ထည့်ရန်

ထောင် – ဘယ်အချိန်အိပ်အိပ်၊ ဘယ်နေရာ အိပ်အိပ် ခြင်ထောင်ထောင်အိပ်ရန်၊
တတ်နိုင်က ဆေးစိမ်ခြင်ထောင် အသုံးပြုရန်

မြှုပ် – အသုံးမပြုတော့သော ရေတင်ကျန်နေသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို မြေမြှုပ်ရန်

ရှင်း – အိမ်အတွင်း၊ အပြင် ခြင်များမခိုအောင်းနိုင်ရန် သန့်ရှင်းစွာထားရန်၊ ချုံများ ရှင်းရန်

ဖွင့် – အလင်းရောင်ရရန် ပြတင်းပေါက်များကို ဖွင့်ထားရန်

မှုတ် – လူနာရှိက ဆေးမှုတ်မည့်အဖွဲ့ကိုကူညီရန်

ထို့ပြင် ခြင်ကိုက်မခံရစေရန် ခြင်ဆေးလိမ်းခြင်း၊
အကျႌ လက်ရှည်နှင့် ဘောင်းဘီရှည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်း၊
နေအိမ်၌ ခြင်လုံ ဆန်ခါတပ်ခြင်း စသည်တို့ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ခြင်ကျားလောက်လမ်း တစ်ကောင်မှ မရှိစေရေးအတွက်
ဖုံး၊ သွန်၊ လဲ၊ စစ် စသည့် ပိုးလောက်လမ်းနှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများကို
လူတိုင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ဇီကာရောဂါ အပါအဝင်
သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုမရှိအောင်
ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ – ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

 

 

Advertisements

Author: Jasmine

Digital Marketer, Blogger

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s