တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ား ၀ယ္ယူရမွာ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ရန္ စာရင္းဇယား

အျပင္မွာ တစ္ပတ္ရစ္ကားေရာင္းခ်သူေတြနဲ႕ ကားအေရာင္းျပခန္းမွာ ကားအသစ္ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့သူေတြဟာ ကိုယ္စိတ္ ၀င္စားတဲ့ ကားတစ္စီးကိုေရာင္းခ်ရမွာ မတူညီပဲ ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ၊ တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြကို ၀ယ္ယူေတာ့ မယ္ဆိုရင္ ၊ ၀ယ္ဖို႕သင့္ ၊ မသင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ားယူေဆာင္သြားကာ – စာရင္းဇယား ျဖင့္ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္အတြက္ www.ads.com.mm မွ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

23071693-set-of-a-different-car-parts-car

ယူေဆာင္သြားရမည့္ပစၥည္းမ်ား-

– မွတ္စုစာအုပ္ႏွင့္ ေဘာလ္ပင္ – ကားနံပါတ္ ၊ အသံုးျပဳျပီးသား ကီလိုႏွင့္ ေရာင္းရန္ေခၚထားတဲ့ ေစ်းမွတ္သားရန္။

– အင္ဂ်င္၀ိုင္လ္ စစ္ေဆးရန္ ပု၀ါ။

– ကား၏ ေအာက္ပိုင္းတြင္ ယိုျခင္း၊ တုိက္စားျခင္း ရွိ ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္ ဓါတ္မီးအေသး။

– မျမင္ရေသာ ကားခႏၱာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ရွာေဖြရန္ သံလုိက္အေသး။

– ကားအသံစနစ္အား စစ္ေဆးရန္ သီခ်င္းအေခြ။

– အလိုေလ်ာက္ထုတ္ယူေပးေသာ ယာဥ္မွတ္တမ္း ။

– ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စစ္ေဆးရန္ စာရင္းဇယား။

အထက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ားယူေဆာင္သြား၍ ၊ စစ္ေဆးရန္ စာရင္းဇယားမွာ ပါရွိတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ စစ္ေဆးပါ။

checklist-image

ကားအျပင္္ပိုင္း

– ေလကာမွန္ကြဲအက္ျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– ကားအစိတ္အပိုင္းမ်ား အေရာင္တူညီမႈ ရွိ ၊ မရွိ။

– သံလိုက္မ်ား သံထည္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ကပ္ျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– ေဆးမ်ားအသစ္သုတ္ထားျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။ (ရွိခဲ့ပါက သံေခ်းတက္ေနတဲ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဖံုးအုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။)

– ကားပစၥည္းခန္းႏွင့္ ကားအမိုးမ်ား ညီညာမႈ ရွိ ၊ မရွိ။

– ကားတံခါးမ်ားႏွင့္ ကားေခြမ်ား ညီညာမႈ ရွိ ၊ မရွိ။

– ကားကိုယ္ထည္မ်ားေပၚတြင္ ျခစ္ရာ ရွိ ၊ မရွိ။

– ကားကိုယ္ထည္မ်ား ပိန္ခ်ိဳင့္ျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– ကားေလကာမွန္ သုပ္တံမ်ား ေကာင္းမြန္မႈ ရွိ ၊ မရွိ။

– ကားအေရွ႕မီးမ်ားႏွင့္ အခ်က္ျပမီးမ်ား ေကာင္းမြန္မႈ ရွိ ၊ မရွိ။

ကားတိုင္ယာမ်ား

– နာမည္ရထားျပီးျဖစ္တဲ့ ကားတိုင္ယာမ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။ (Michelin၊ Bridgestone ၊ Goodyear)

– ကားတိုင္ယာမ်ားအားလံုး ဆင္တူ ရွိ ၊ မရွိ။

– ကားတိုင္ယာမ်ား ကြဲအက္ေနျခင္းမ်ား … ရွိ ၊ မရွိ။

– ကားတိုင္ယာဘီးမ်ား ညီညာစြာ ရွိ ၊ မရွိ။ (ညီညာျခင္း မရွိပါက ကား အလိုင္းမာန္႕ႏွင့္ ဒူးဆစ္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ ေပၚႏိုင္ပါတယ္။)

– ကားအပိုဘီး ၊ ဂ်ိဳက္ႏွင့္ ခြရွင္ ပါ ၊ မပါ။

– ေလးထိုးထားေသာ ကားအပိုဘီး ပါ ၊ မပါ။

အင္ဂ်င္

– ဆီမ်ား ယိုစိမ့္ျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– ဆီျဖည့္တဲ့ filler အတြင္း ထူေသာ ၊ အမည္းအနယ္အႏွစ္မ်ား ရွိ ၊ မရွိ။

– ဘက္ထရီအံုမ်ား သံေခ်း ရွိ ၊ မရွိ။

– အင္ဂ်င္၀ိုင္တိုင္းကိရိယာေပၚတြင္ မည္းေနသည့္ ဆီမ်ား ရွိ ၊ မရွိ။

– အင္ဂ်င္လည္ပတ္ေနစဥ္ အနံ႕အသက္မ်ား မထြက္ျခင္း။

– အိတ္ေဇာပိုက္မွ ထြက္လာေသာ မီးခိုးမ်ားသည္ အျပာ(အင္ဂ်င္ဆီမ်ားေလာင္ကြ်မ္းျခင္း) (သို႕) အမည္း (ဆီအလြန္အကြ်ံ စားျခင္း) ျဖစ္ ၊ မျဖစ္ စစ္ေဆးျခင္း။

 ဒူးဆစ္

– ကား ညီညာတဲ့အေနအထားမွာတင္ထားျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– ကားခံုသည့္အခါ ကားေထာင့္မ်ားတြင္ အသံမ်ား ထြက္ ၊ မထြက္။

– ကားေထာင့္မ်ားအားလံုးသည္ ခံုသည့္အခါမွာ တေျပးညီျဖစ္ေနျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

 အတြင္းပိုင္း

– ထိုင္ခံုမ်ား အနာအဆာမရွိျခင္း။

– ကားတံခါးမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ပိတ္ ၊ ဖြင့္ ႏိုင္ျခင္း။

– ေဘာနက္အဖံုး ေကာင္းမြန္စြာ ပိတ္ ၊ ဖြင့္ ႏိုင္ျခင္း။

– ကားေရေမႊးအနံ႕မ်ား အသံုးျပဳထားျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။ (တစ္စံုတစ္ရာကို ဖံုးဖိထားႏိုင္သည္။)

– ခ်ိန္ဆတိုင္းတာသည့္ ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ေကာင္းမြန္ျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– ကားဒတ္ရွ္ဘုတ္ အခ်က္ျပမီးမ်ား ၊ အျမဲလင္းေနျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– ကားစတူရီယို ေကာင္း ၊ မေကာင္း။

– အပူေပးစနစ္ အလုပ္ လုပ္ ၊ မလုပ္။

– ေလေအးစနစ္ အလုပ္ လုပ္ ၊ မလုပ္။

– ေလကာမွန္ ၀ိုက္ပါမ်ား အလုပ္ လုပ္ ၊ မလုပ္။

– ေလကာမွန္ ၀ိုက္ပါ အရည္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ထုတ္ေပးျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– ထုိင္ခံုခါးပတ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– ထိုင္ခံုမ်ား ေကာင္းမြန္သည့့္အေနအထားမ်ဳိးမွာ ရွိေနျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– ပါ၀ါ ျပတင္းေပါက္မွန္မ်ား အလုပ္ လုပ္ ၊ မလုပ္။

– ေနကာအမိုးပါရွိပါက ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္ လုပ္ ၊ မလုပ္။

– ကား အခ်က္ေပးအသံမ်ား ပါရွိပါက ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္ လုပ္ ၊ မလုပ္။

– ေဘာနက္အဖံုးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းဘက္ျခမ္းရွိ တံခါးမ်ား ေသာ့ျဖင့္ ဖြင့္ယူႏိုင္ျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– အခ်က္ျပမီးမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္ လုပ္ ၊ မလုပ္။

– ကားအေရွ႕မီးမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ အလင္းေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

 ကိုယ္ထည္

– ေအာက္ခံမ်ား ေကာက္ျခင္း (သို႕) ကြဲျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– ေမာ္ေတာ္ကား ပစၥည္းခန္းအတြင္း ပံုပ်က္ေနျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– ကားကိုယ္ထည္အေပါက္မ်ား အတြင္းအျပင္ဘက္မ်ား သန္႕စင္ျပီး ၊ ျခစ္ရာမ်ား ရွိ ၊ မရွိ။

– ဂီယာအလိုအေလ်ာက္ေျပာင္း စနစ္ ပါ ၊ မပါ။

– ပါ၀ါဆီမ်ား သန္႕စင္ေနျပီး ၊ ညစ္ေပေနျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။ (ဂီယာ အတြင္းပိုင္းတြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ရွိေနႏိုင္ျခင္း။)

– ကားေမာင္းေနစဥ္ ဂီယာေျပာင္းရာတြင္ ေခ်ာျခင္း (သို႕) ႀကန္႕ႀကာျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

 Manual (သို႕) သာမွန္ ဂီယာ

– ဂီယာေျပာင္းရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိ ၊ မရွိ။

– ကားေနာက္ဆုတ္ရန္ ဂီယာေျပာင္းတဲ့အခါ အသံ ျမည္ ၊ မျမည္။

 ဘရိတ္မ်ား

– ယာဥ္သည္ ဘရိတ္နွင္းစဥ္ တည့္တည့္သြား႕ရမည္ျဖစ္ကာ ၊ တစ္ျခမ္း ေစာင္း ၊ မေစာင္း စစ္ပါ။

– ပါကင္ထိုး ဘရိတ္မ်ား လြတ္လပ္စြာ နင္းႏိုင္ျခင္း။

– ဘရိတ္မ်ားနင္းစဥ္ ႀကိတ္သံမ်ား ထြက္ ၊ မထြက္ စစ္ေဆးျခင္း။

– Antilock ဘရိတ္မ်ား (နင္းလို႕ရပါက) နင္းစဥ္ ဘီးမ်ားအားလံုး ေလာ့ခ္က်ျခင္းရွိ ၊ မရွိ။

 စတီယာတိုင္

– စတီယာတိုင္မလွည့္ပဲ ကားတစ္ျခမ္း ေရြ႕သြားျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

– ယာဥ္သည္ တည္ျငိမ္မႈရွိရမည္။  လႈပ္ခါျခင္း ၊ တုန္ခါျခင္း ရွိ ၊ မရွိစစ္ပါ။

– စတီယာတိုင္ လွည့္ေနစဥ္ အခက္အခဲ ရွိ၊ မရွိ။

– စတီယာတိုင္ လွည့္ေနစဥ္ ခ်က္ကနဲျမည္ျခင္း (သို႕) အသံျမည္ျခင္း ရွိ ၊ မရွိ။

 အေထြေထြမ်ား

– ယာဥ္နဲ႕ပက္သက္တဲ့ လက္စြဲစာအုပ္ ပါ၊ မပါ။

– ကား အစိတ္အပိုင္းမ်ားနဲ႕ပက္သက္တဲ့ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင့္ရမယ့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား စစ္ေဆးပါ။

– ကား ျပဳျပင္ ၊ ထိန္းသိမ္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ား ေတာင္းယူပါ။

– ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္ ျဖစ္ ၊ မျဖစ္ စစ္ပါ။

 အျခားသတိျပဳရန္မ်ား

– ေရာင္းခ်သူမွွ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား လက္မခံပါက ထြက္ခြာခဲ့ပါ။

– အခ်ိန္ယူျပီး စစ္ေဆးပါ။

– စက္ဆရာတစ္ဦးအား စစ္ေဆးထားသည့္ စာရင္းဇယား ျပသ စစ္ေဆးခိုင္းပါ။

– စစ္ေဆးစဥ္မွာေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ အနာအဆာမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး တြက္ခ်က္၍ ၄င္းသက္မွတ္ထားတဲ့ ေရာင္းေစ်းကို ညိွႏိႈင္းပါ။

Advertisements

Author: ADS BLOG

Ads.com.mm is a classifieds website where you can post your ad for free with a simple click. Discover what individuals and professionals from all over Myanmar are selling, from used cars to furniture, real estate, jobs, mobile phones, or other used items, you can find everything you need! Make a good deal in your city today! Visit us now at www.ads.com.mm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s